Whatsapp : +31 6 11173595 info@vdcmontage.nl
Elke dag bereikbaar van 10:00 - 22:00
 • Bel voor Vragen (+31) 06 11173595
 • Algemene Voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, en de uitvoering daarvan die Handelsonderneming VDC, hierna te noemen ‘de gebruiker’, met u, hierna te noemen ‘de wederpartij’ sluit.


  Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


  – Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.


  – Wij zijn niet verantwoordelijk indien de app niet gekoppeld kan worden ivm niet meewerkende router, slechte WiFi, of onvoldoende WiFi signaal op locatie van de airco.


  – Al onze plaatsingen zijn incl 21% BTW. 


  – Indien er een airco verplaatst dient te worden en de koelleidingen worden langer, is er een kans dat er wat koelmiddel verloren gaat.  Er is dan ook een kans dat deze bijgevuld moet worden. Onze prijsopgaven voor verplaatsen zijn zonder deze bijvulling. Uiteraard werken wij samen met partners die dit voor een gereduceerd tarief kunnen uitvoeren. De onderneming heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


  – Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan meubels/vloeren als gevolg dat er geen voorbereiding op de werkzaamheden is getroffen. Dit vragen wij nadrukkelijk bij het inplannen van uw afspraak. 


  – Geen garantie wordt gegeven wanneer gebreken gevolg zijn van: normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, door wederpartij of door derden. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


  – Wij zijn niet verantwoordelijk voor huisdieren die weg lopen etc, zorg er voor dat uw huisdieren in een afgesloten ruimte of vast zitten. Wij lopen geregeld van binnen naar buiten en daarbij kunnen wij niet op huisdieren letten. 


  – Wij sluiten de airco in veel gevallen aan op het dichtsbijzijnde stopcontact. Als de klant deze op een aparte werkschakelaar aangesloten wil hebben moet u dit zelf door een elektricien laten plaatsen. Mocht dit niet binnen het tijdsbestek van de montage mogelijk zijn zorgen wij dat er een rol kabel met stekker op de buitenunit aangesloten is. Zo kunnen wij toch een werkende unit afleveren. De elektricien kan deze dan op een later tijdstip aan de werkschakelaar koppelen. Als u zelf een werkschakelaar laat plaatsen, houd er dan rekening mee dat het voor kan komen dat de buitenunit door omstandigheden niet in de buurt van de door u geplaatste schakelaar kan komen te hangen. 


  – Wij respecteren uw keuze dat u geen schoenen draagt binnenshuis, helaas kunnen wij vooral uit veiligheidsoverwegingen en inbeslagname van tijd geen schoenen uit doen. Uiteraard laten wij alles schoon achter. 


  – De betaling dient na montage van de airco op locatie voldaan te worden. Wij werken helaas niet met factuur/betalingstermijn. Betaling mag na montage en oplevering contant of per iDeal. Zorg uiteraard voor voldoende daglimiet. Alle door onderneming geleverde zaken blijven haar eigendom, totdat al het verschuldigde, waaronder begrepen rente en kosten, geheel door afnemer is betaald.


  – Mocht er een probleem of garantie geval voor doen, laat dit dan direct weten. Wij of samenwerkende collega’s zullen dan zorgen dat uw probleem zsm opgelost word. Bij betrokkenheid/werkzaamheden van niet samenwerkende bedrijven zal de lopende garantie vervallen. 


  – De wederpartij is verplicht om aan de gebruiker tijdig alle informatie te geven, die nodig is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Als de gebruiker de informatie niet tijdig heeft gekregen, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de door vertraging ontstane kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.


  – Het is aan de klant zelf om lokale reglementen in acht te nemen en te onderzoeken. Denk hierbij aan erfgrens, plaatsing aan voorzijde en geluidsnormen. Onze A merk airco’s vallen binnen de landelijke geluidsnormen


  – Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij de gebruiker heeft geklaagd.


  – Wij zijn niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort.


  – Indien afnemer de koopovereenkomst of de opdracht of de aannemingsovereenkomst annuleert binnen één week voor de overeengekomen uitvoeringsdatum van de opdracht, is de afnemer in dat geval 25 % verschuldigd van de (aannemings)som zoals overeengekomen, en opgenomen op de offerte c.q. overeenkomst.


  – Eventuele kosten van benodigde huur hoogwerker zijn niet inbegrepen in de kosten. Uiteraard altijd eerst in overleg met klant. 


  – De gegevens die u invoert op de website van VDCmontage.nl worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of af te nemen werken, het verlenen van het gevraagde advies of voor het versturen van gevraagde informatie


  – Afnemer is verantwoordelijk voor het afvoeren van het bouwafval en verpakkingsmateriaal. Helaas nemen wij geen dozen etc mee.

  × Hoe kan ik je helpen?